Financiën

Overhead

Overheadkosten zijn de kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een product of een programma in de begroting.
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces (projectleiding valt hierbuiten)
 • Managementondersteuning primair proces
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement)
 • Interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie
 • Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening)
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT)
 • Facilitaire zaken en huisvesting
 • Documentaire informatievoorziening

De apparaatskosten van het primaire proces, zoals directe loonkosten van medewerkers die direct aan een taakveld/programma werken, maken geen deel uit van de overhead. Deze kosten worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s.

Kostensoort

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Salarislasten

3.888

4.902

5.340

5.168

4.976

4.976

Bijdragen aan verbonden partijen

5.138

5.708

7.021

7.021

7.021

7.021

Materiële kosten

3.422

6.411

3.866

2.304

2.146

2.161

Toerekening aan grondexploitatie

-350

-303

-326

-326

-326

-326

Kapitaallasten

177

111

368

645

637

619

Verrekeningen met reserves

4.493

444

444

444

444

444

Totaal lasten

16.768

17.273

16.713

15.256

14.898

14.895

Bijdragen van derden

-175

-1.974

-207

-70

-1.016

-16

Verrekeningen met voorzieningen

0

0

0

0

0

0

Verrekeningen met reserves

-762

-383

-81

-116

-116

-101

Totaal baten

-937

-2.357

-288

-186

-1.132

-117

Saldo

15.831

14.916

16.425

15.070

13.766

14.778

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24