Financiën

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-26.241

-1.990

1.147

1.866

539

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

24.186

13.503

1.139

143

-262

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

8.918

-1.742

-1.861

-1.566

-1.591

4.

(-)

Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie)

-605

-6.788

2.190

-4.036

-4.340

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-40.904

-10.447

-4.043

4.193

3.550

In de septembercirculaire 2021 is voor West Betuwe een referentiewaarde van 5.934.000 euro opgenomen. In 2022 zitten we dus incidenteel iets over deze waarde. Hieraan zijn (vooralsnog) geen consequentie aan verbonden.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24