Financiën

Incidentele baten en lasten

 
In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' dienen te zijn. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten structurele lasten moeten dekken met structurele baten. Om inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het bovenstaande overzicht deel uit van de begroting.

Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. De commissie BBV heeft daarom in een notitie dit onderscheid meer ingekaderd. De richtlijn is dat, als de tijdelijke baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, het gaat om ‘eenmalige zaken’. Voor onttrekkingen aan reserves wordt in beginsel gesteld dat deze incidenteel van aard zijn. Onderstaand een nadere verheldering:

  • Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan drie jaar lopen maar waar vooraf van bekend is dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel beschouwd.
  • Het verschil tussen de jaarschijven bedraagt minimaal 50.000 euro.
  • Toevoegingen en onttrekking aan reserves en voorzieningen worden altijd als incidenteel beschouwd, tenzij het (onder voorwaarde) om financieringsreserves en dekkingsreserves gaat of onttrekkingen uit de daartoe toereikende (bestemmings)reserves voor minimaal drie jaar met als doel structurele kosten te dekken.
  • Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.

 

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Fusie West Betuwe

557

108

0

0

Project Thuisvesting

374

0

0

0

Organisatieontwikkeling (nieuw beleid 2020)

500

0

0

0

Transitiekosten Sociaal Domein

469

0

0

0

Totale incidentele lasten

1.900

108

0

0

Baten

Fusie West Betuwe

191

54

0

0

Verkoop vastgoed (WBFIE)

0

0

1.000

0

Totale incidentele baten

191

54

1.000

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-1.709

-54

1.000

0

Toevoegingen aan reserves

BR Vorming gemeente West Betuwe

1.714

0

0

0

BR Verkiezingen

71

71

71

71

BR Revolverend MVI en duurzaamheid

10

10

10

10

Totaal incidentele toevoegingen

1.795

81

81

81

Aanwendingen van reserves

BR Vorming gemeente West Betuwe

1.400

314

0

0

BR Verkiezingen

71

71

71

71

BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting

50

0

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

1.521

385

71

71

Saldo mutaties reserves

-273

304

-10

-10

Incidenteel saldo programma 1

                     -1.983

                           251

                           991

                           -10

Programma 2 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Bestrijding Cybercriminaliteit

50

0

0

0

Versterking Omgevingsdiensten (taakmutatie gemeentefonds)

15

15

15

0

Totale incidentele lasten

65

15

15

0

Baten

Geen incidentele baten

0

0

0

0

Totale incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-65

-15

-15

0

Toevoegingen aan reserves

Geen incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Totaal incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Aanwendingen van reserves

BR Dekking afschrijving brandweer

66

66

66

66

Totaal incidentele aanwendingen

66

66

66

66

Saldo mutaties reserves

66

66

66

-66

Incidenteel saldo programma 2

                               1

                             51

                             51

                           -66

Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Wensen en kansen Leefomgeving

50

50

50

50

Bijdrage aan provincie vervanging VRI's

180

0

0

0

Aanleg glasvezel buitengebied

186

0

0

0

Monitoring 2020-2023 Sluipverkeer A2

5

5

0

0

Meekoppelkansen Dijkversterking (nieuw beleid 2020)

664

675

0

0

Mobiliteitsprogramma (nieuw beleid 2022)

45

0

0

0

Totale incidentele lasten

1.130

730

50

50

Baten

Aanleg glasvezel buitengebied

100

0

0

0

Totale incidentele baten

100

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-1.030

-730

-50

-50

Toevoegingen aan reserves

BR Rondweg Tuil/Waardenburg

0

0

1.850

0

BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk

450

450

0

0

BR Civiele Kunstwerken

51

51

51

51

Totaal incidentele toevoegingen

501

501

1.901

51

Aanwendingen van reserves

BR Dijkversterking Gastvrije Waaldijk

664

675

0

0

BR Civiele Kunstwerken

51

51

51

51

BR Rehabilitatie wegen

227

452

620

811

BR Grote infrastructurele projecten

5

5

0

0

BR Glasvezel buitengebied (UBR)

86

0

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

1.033

1.183

670

861

Saldo mutaties reserves

532

682

-1.230

811

Incidenteel saldo programma 3

                         -498

                           -48

                     -1.280

                           761

Programma 4 Economie

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Uitvoering Economisch beleid (nieuw beleid 2022)

85

0

0

0

Grondexploitatie lasten

1.482

1.728

2.436

2.183

Grondexploitatie doorbelasting naar balans

-352

-1.728

1.804

2.057

Grondexploitatie winst Hondsgemet Zuid

-523

0

0

0

Plusvariant Toerisme (nieuw beleid 2021)

40

50

0

0

Totale incidentele lasten

733

50

4.240

4.240

Baten

Grondexploitatie baten

1.130

0

4.240

4.240

Totale incidentele baten

1.130

0

4.240

4.240

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

398

-50

0

0

Toevoegingen aan reserves

Geen incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Totaal incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Aanwendingen van reserves

Geen incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Incidenteel saldo programma 4

                           398

                           -50

                              -  

                              -  

Programma 5 Onderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Geen incidentele lasten

0

0

0

0

Totale incidentele lasten

0

0

0

0

Baten

Geen incidentele baten

0

0

0

0

Totale incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

0

0

0

0

Toevoegingen aan reserves

Geen incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Totaal incidentele toevoegingen

0

0

0

0

Aanwendingen van reserves

Geen incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Incidenteel saldo programma 5

                              -  

                              -  

                              -  

                              -  

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Sport en bewegen (JOGG-regisseur 2021/2022)

67

0

0

0

Uitvoeringsagenda Kunst en cultuur

50

50

0

0

Cultuurhistorie (nieuw beleid 2022)

23

0

0

0

Impulsregeling klimaatadaptatie (nieuw beleid 2022)

425

0

0

0

Afstoten gemeentewerven (lasten)

0

510

0

0

Totale incidentele lasten

565

560

0

0

Baten

Afstoten gemeentewerven (verkoop gebouwen)

0

2.449

0

0

Totale incidentele baten

0

2.449

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-565

1.889

0

0

Toevoegingen aan reserves

BR Landschapsbeleid

13

13

13

13

BR Opstellen Beheerplan groen

5

5

5

5

BR Speelplekvoorzieningen

101

101

101

101

BR Baggeren

236

236

236

236

BR Beschoeiingen

43

43

43

43

BR Dekking afschrijving werf Rumpt

0

1.989

0

0

Totaal incidentele toevoegingen

398

2.387

398

398

Aanwendingen van reserves

BR Landschapsbeleid

13

13

13

13

BR Baggeren

236

236

236

236

BR Beschoeiingen

43

43

43

43

BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen

0

50

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

292

342

292

292

Saldo mutaties reserves

-106

-2.045

-106

-106

Incidenteel saldo programma 6

                         -671

                         -156

                         -106

                         -106

Programma 7 Sociaal domein en volksgezondheid

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Transitiekosten Sociaal Domein

675

0

0

0

Inkoop zorgcontracten (nieuw beleid 2022)

81

29

0

0

Gezond in de stad (taakmutatie gemeentefonds)

13

0

0

0

Totale incidentele lasten

770

29

0

0

Baten

Geen incidentele baten

0

0

0

0

Totale incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-770

-29

0

0

Toevoegingen aan reserves

BR Steengoed

325

112

112

112

BR Leefbaarheid

133

133

133

133

Totaal incidentele toevoegingen

458

245

245

245

Aanwendingen van reserves

BR Sociaal domein

1.144

0

0

0

BR Leefbaarheid (vm Geldermalsen)

72

0

0

0

BR Leefbaarheid (vm Neerijnen)

141

0

0

0

BR Leefbaarheid

133

133

133

133

Totaal incidentele aanwendingen

1.490

133

133

133

Saldo mutaties reserves

1.032

-112

-112

-112

Incidenteel saldo programma 7

                           262

                         -141

                         -112

                         -112

Programma 8 Duurzaam en milieu

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Duurzaamheid (lasten)

17

17

18

18

Energiearmoede (nieuw beleid 2022)

50

0

0

0

Totale incidentele lasten

67

17

18

18

Baten

Geen incidentele baten

0

0

0

0

Totale incidentele baten

0

0

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-67

-17

-18

-18

Toevoegingen aan reserves

BR Zwerfafval

61

61

61

61

BR Groenonderhoud begraafplaatsen

54

54

54

54

Totaal incidentele toevoegingen

114

114

114

114

Aanwendingen van reserves

BR Duurzaamheid

67

17

18

18

BR Groenonderhoud begraafplaatsen

79

79

79

79

Totaal incidentele aanwendingen

146

96

96

97

Saldo mutaties reserves

31

-18

-18

-18

Incidenteel saldo programma 8

                           -36

                           -36

                           -36

                           -36

Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Grondexploitatie lasten

6.034

8.234

5.391

3.811

Grondexploitatie doorbelasting naar balans

7.624

-728

1.783

1.825

Grondexploitatie winst Herwijnen-Oost

-392

0

0

0

Grondexploitatie winst Achter het Dorpshuis Spijk

0

-175

0

0

Huisvesting arbeidsmigranten (nieuw beleid 2022)

115

80

0

0

Totale incidentele lasten

13.381

7.411

7.174

5.637

Baten

Grondexploitatie baten

13.658

7.506

7.174

5.637

Totale incidentele baten

13.658

7.506

7.174

5.637

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

277

95

0

0

Toevoegingen aan reserves

AR Grondexploitatie (afsluiten complexen)

914

175

0

0

Totaal incidentele toevoegingen

914

175

0

0

Aanwendingen van reserves

Geen incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

-914

-175

0

0

Incidenteel saldo programma 9

                         -638

                           -80

                              -  

                              -  

Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Lasten

Lokale lastenmeter

10

0

0

0

Handhaving energielabel C kantoren (taakmutatie gemeentefonds)

6

6

6

6

Wet Open Overheid (taakmutatie gemeentefonds)

70

70

71

71

Totale incidentele lasten

86

76

77

78

Baten

Taakstelling Vastgoed (WBFIE)

435

200

0

0

Algemene uitkering gemeentefonds (fusiebudget)

1.716

0

0

0

Totale incidentele baten

2.151

200

0

0

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

2.065

124

-77

-78

Toevoegingen aan reserves

Algemene reserve (vrijval fusiebudget)

732

0

0

0

Totaal incidentele toevoegingen

732

0

0

0

Aanwendingen van reserves

BR Precariobelasting (nieuw beleid 2020)

950

450

0

0

Algemene reserve (dekking 2022 uit begroting 2019/2020)

660

0

0

0

Algemene reserve (WBFIE)

765

600

0

0

Algemene reserve (nieuw beleid 2022)

709

29

0

0

Totaal incidentele aanwendingen

3.084

1.079

0

0

Saldo mutaties reserves

2.353

1.079

0

0

Incidenteel saldo programma 10

                       4.417

                       1.203

                           -77

                           -78

Totaal

Bedragen x 1.000 euro

Incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Totale incidentele lasten

18.696

8.997

11.574

10.023

Totale incidentele baten

17.229

10.209

12.414

9.877

Totaal incidenteel saldo (exclusief mutaties reserves)

-1.467

1.212

841

-146

Totaal incidentele toevoegingen aan reserves

4.911

3.502

2.738

888

Totaal incidentele aanwendingen van reserves

7.632

3.284

1.329

1.520

Saldo mutaties reserves

2.720

-218

-1.409

632

Incidenteel saldo totaal

                       1.254

                           994

                         -569

                           486

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24