Home

Algemeen

We presenteren aan u de laatste begroting van deze bestuursperiode. Een bijzonder moment voor het college en de ambtelijke organisatie. Het opstellen van een begroting vraagt altijd om een blik vooruit. Dit keer was dat met een specifieke focus. Zorgen dat het nieuwe bestuur verder kan bouwen aan West Betuwe. Met een lege portemonnee gaat dat niet. We zijn trots dat we een sterke financiële positie hebben als solide basis.

Koers vasthouden
Bij het opstellen van een begroting kijken we ook altijd naar de financiële positie in de volgende jaren. Vorig jaar hebben we met het project ‘West Betuwe financieel in evenwicht’ daarvoor de koers bepaald. We kwamen op koers door het maken van keuzes. Die maakten we samen met de raad en de samenleving. Het vasthouden van de koers vraagt onze continue aandacht. Daarvoor is voldoende financiële ruimte voor het nieuwe bestuur. Zo kunnen we blijven investeren in de toekomst van West Betuwe. Een gemeente waar het goed wonen en werken is .

Op eigen kracht
De gelden die we van het Rijk krijgen, maken de begroting van volgend jaar sluitend. Dat we hiervan afhankelijk zijn, maakt onze financiële positie kwetsbaar. Het biedt geen houvast voor de langere termijn. Daar moeten we op eigen kracht de koers proberen vast te houden. Dit kan als we daarvoor de juiste keuzes maken. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van het groen in onze gemeente. Daar investeren we nu in om hogere kosten later te voorkomen. Het vraagt ook om scherpte in de werkwijzen en om keuzes in het niveau van onderhoud.

Spanningsveld
We zien een aantal risico’s die de financiële positie zonder ingrijpen beïnvloeden. De zorgkosten blijven stijgen, terwijl het Rijk minder geld toekent aan gemeenten. Dat maakt dat er een spanningsveld komt in het sociaal domein. De keuze voor versobering in dit domein is wellicht onontkoombaar. Ook op andere onderdelen kan spanning ontstaan.

De invoering van de Omgevingswet vraagt om een investering in de ambtelijke organisatie. Net als om nadere keuzes voor de leefomgeving. Het betekent ook een andere manier van werken en denken in onze dienstverlening. Net als in de samenwerking met inwoners, ondernemers en andere overheden. Ook onze doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, vraagt blijvend onze aandacht. Ook heeft de gemeente last van de huidige arbeidsmarkt. Het is moeilijk om voor bepaalde functies een goede kandidaat te vinden.

Extra middelen jeugd
Conform de landelijke trend zijn met name de jeugdzorgkosten sterk toegenomen. Het Rijk stelt incidentele middelen ter beschikking om de stijging van deze kosten te dekken. Hierbij adviseert het Rijk het extra geld voor jeugd vanaf 2023 voor 75 procent te begroten. Het college kiest ervoor dit bedrag wel volledig te begroten. Alleen op deze manier kunnen we een reëel beeld geven van onze inkomsten en uitgaven. Om in termen passend bij dé fruitgemeente van Nederland te praten: anders is het appels met peren vergelijken.

Wel nemen we in onze risicoafdekking hier middelen voor op. Ook investeren we in preventieve maatregelen, zoals activiteiten en de inzet van praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen . Zo willen we problemen voorkomen en tegelijkertijd tijdig de juiste hulp in kunnen zetten. Dat voorkomt hogere zorgkosten op een later moment.

In balans
Dit is de vierde begroting van West Betuwe. Daarin staan de uitgaven en inkomsten voor 2022 en de drie jaar daarna. In deze begroting hebben we de effecten van de perspectiefnota verwerkt. We investeren ongeveer 140 miljoen euro om de ambities voor West Betuwe waar te maken. Tegenover deze uitgaven staan ook 140 miljoen euro aan inkomsten. Dat maakt dat komend jaar de begroting in evenwicht is.

Met trots kijken we terug op de behaalde resultaten van de gemeente West Betuwe. Met vertrouwen kijken we uit naar de volgende bestuursperiode. Een periode die om blijvende scherpte vraagt. We hebben elkaar nodig om financieel gezond te blijven. Alleen zo houden we voldoende ruimte om verder te bouwen aan West Betuwe.

West Betuwe, oktober 2021
College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24