Financiën

Geprognosticeerde balans

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans
van de begrotingsjaren (per 31 december 2021) opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans
geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.259

1.221

1.183

1.145

1.107

1.069

Materiële vaste activa

108.920

133.144

146.685

147.862

148.043

147.819

Financiële vaste activa

11.487

8.409

8.390

8.371

8.352

8.333

Totaal vaste activa

121.666

142.774

156.258

157.378

157.502

157.221

Vlottende activa

Voorraden

47.373

46.768

39.980

42.170

38.134

33.794

Uitzettingen (debiteuren)

34.280

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Liquide middelen

1.027

0

0

0

0

0

Overlopende activa

10.911

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Totaal vlottende activa

93.591

72.768

65.980

68.170

64.134

59.794

Totaal activa

215.257

215.542

222.238

225.548

221.636

217.015

Passiva

Vaste passiva

Reserves

93.624

74.582

72.810

73.379

75.576

75.245

Resultaat boekjaar

7.424

225

7

585

254

1.124

Voorzieningen

10.676

19.594

17.823

15.933

14.338

12.718

Vaste schuld (opgenomen leningen)

74.851

71.049

83.687

88.675

84.368

80.902

Vaste schuld (waarborgsommen)

78

78

78

78

78

78

Totaal vaste passiva

186.653

165.528

174.405

178.650

174.614

170.067

Vlottende passiva

Vlottende schuld (opgenomen kasgeldleningen)

0

21.764

19.583

18.648

18.772

18.698

Vlottende schuld (bankschulden)

250

250

250

250

250

250

Vlottende schuld (crediteuren)

12.159

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Overlopende passiva

16.445

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Totaal vlottende passiva

28.604

50.014

47.833

46.898

47.022

46.948

Totaal passiva

215.257

215.542

222.238

225.548

221.636

217.015

 

Voor de volledigheid wordt hieronder nog een uitsplitsing van de reserves weergegeven:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

29.289

14.747

13.570

12.947

13.532

13.787

Resultaat begroting

7.424

225

7

585

254

1.124

Algemene reserve grondexploitatie

13.882

16.465

17.379

17.554

17.554

17.554

Bestemmingsreserves

50.453

43.370

41.861

42.878

44.490

43.904

Totaal reserves

101.048

74.807

72.817

73.964

75.830

76.369

In bovenstaand overzicht is er rekening mee gehouden dat een positief begrotingsresultaat wordt toegevoegd
aan de algemene reserve en dat een nadelig resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24