Home

Algemeen

De begroting 2022 is de laatste begroting van het huidige college van B&W van West Betuwe. In deze begroting presenteren we de uitgaven en inkomsten voor het volgende jaar, maar ook voor de drie daarop volgende jaren. In deze begroting zijn de effecten van de perspectiefnota 2022 opgenomen. In 2022 geven wij naar verwachting ongeveer 140 miljoen euro uit om de ambities voor West Betuwe te realiseren. Tegenover deze uitgaven staan 140 miljoen euro aan inkomsten, waardoor de begroting 2022 in evenwicht is.

Het financiële beeld
In de begroting staat wat we volgend jaar willen bereiken, wat we daar voor gaan doen en wat dit ons gaat kosten. Deze begroting gaat vooral over 2022. Wanneer de gemeenteraad de begroting vaststelt, wordt daarmee formele goedkeuring gegeven tot het doen van uitgaven in het jaar 2022. De begroting bevat naast informatie over het jaar 2022 ook informatie over de jaren 2023 tot en met 2025. De informatie over de jaren 2023 tot en met 2025 noemen we de ‘meerjarenbegroting’. De meerjarenbegroting gaat ter kennisname naar de gemeenteraad en geeft context voor de gemeenteraad bij de vaststelling van de Begroting 2022. Wel is het bij de meerjarenbegroting van belang dat we meerjarig een reëel en structureel evenwicht presenteren, zoals volgt uit de voorschriften van het BBV.

Van perspectiefnota 2022 naar begroting 2022

 

2022

2023

2024

2025

Financieel vertrekpunt Begroting 2022 bij Perspectiefnota 2022

454

1.059

670

1.615

Mutaties Perspectiefnota 2022

Nieuw beleid 2022:  3 X O* Structureel 

-180

-180

-180

-180

Nieuw beleid 2022: 3 X O* Incidenteel (dekking Algemene Reserve)

0

0

Nieuw beleid 2022: Overige beleidskeuzes

-237

-241

-160

-248

Uitvoering motie Formatie economie

-70

-70

-70

-70

Uitvoering motie Energiearmoede (dekking BR Duurzaamheid)

0

Financieel vertrekpunt Begroting 2022 na Perspectiefnota 2022

                           -33

                           568

                           260

                       1.117

Technische correctie begroting 2022

-6

6

-6

6

Incidentele surplus taakstelling Verbonden partijen

46

11

0

0

Saldo Begroting 2022

                           7

                           585

                           254

                       1.123

*Onvoorzien, onuitstelbaar, onvermijdbaar

Nieuw beleid 2022
In de begroting 2022 is het volgende nieuw beleid vanuit de perspectiefnota 2022 opgenomen:

bedragen x € 1.000

Nieuw beleid Structureel

2022

2023

2024

2025

1. Inrichten omgevingsloket

180

180

180

180

Totaal

180

180

180

180

bedragen x € 1.000

Nieuw beleid incidenteel

2022

2023

2024

2025

1. Cultuurhistorie

23

0

0

0

2. Uitvoering economisch beleid

85

0

0

0

3. Inkoop zorgcontracten

81

29

0

0

4. Bestrijding cybercriminaliteit

50

0

0

0

5. Impulsregeling klimaatadaptatie

425

0

0

0

6. Mobiliteitsprogramma: Toegankelijkheid en piekbelasting 

45

0

0

0

Dekking Algemene reserve

-709

-29

0

0

Totaal

0

0

0

0

bedragen x € 1.000

Overige beleidskeuzes 

2022

2023

2024

2025

1. Uitvoering participatiebeleid

37

27

27

27

2. Mobiliteitsprogramma: Verkeersveiligheid 

0

15

15

14

3. Verkeersveiligheid 30 km de norm 

0

34

33

33

4. Verkeersontsluiting Hellouw

0

0

0

89

5. Transformatiefonds

62

62

62

62

6. Huisvesting arbeidsmigranten

119

84

4

4

7. Leerplicht

19

19

19

19

Totaal

237

241

160

248

Daarnaast is in de begroting de motie Formatie economie verwerkt en de motie Energiearmoede.

De begroting structureel en reëel in evenwicht
In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen dat: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”

Structureel evenwicht
Onze begroting is structureel in evenwicht wanneer we de structurele lasten dekken door structurele baten. Er is sprake van een structureel tekort wanneer de structurele baten niet toereikend zijn om de structurele lasten te dekken, dus wanneer structurele lasten worden gedekt met incidentele baten.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is deze bepaling verder uitgewerkt. Zo is in het BBV opgenomen op welke wijze gemeenten (en provincies) het structurele saldo moeten berekenen, en is opgenomen op welke wijze het structurele saldo moet worden toegelicht in de begroting en in het jaarverslag.

In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn dus de regel. Incidentele lasten en baten, bijvoorbeeld voor eenmalige zaken of (meerjarige) projecten of subsidies met een tijdelijk karakter, zijn de uitzondering. Het BBV bepaalt dat de uitzonderingen (dus de incidentele baten en lasten) in beeld worden gebracht en worden toegelicht.

Het BBV schrijft voor dat voor alle jaren van onze meerjarenbegroting een structureel saldo moet worden berekend. In deze begroting dus voor de jaren 2022 tot en met 2025. Het begrip ‘structureel evenwicht’ moet hierbij voor het jaar 2022 altijd in samenhang worden bezien met de meerjarige ontwikkeling, zoals
ook wordt aangegeven in de Gemeentewet. Een structureel tekort in 2022 is in wezen niet erg, zolang het structurele evenwicht (of overschot) aan het eind van de meerjarentermijn wordt bereikt.

Het structurele saldo wordt hier uitgedrukt in euro’s. Het structurele saldo kan echter ook uitgedrukt worden als percentage van de batenkant van de begroting (de batenkant exclusief reserves), dan wordt het de ‘structurele exploitatieruimte’ genoemd. De structurele exploitatieruimte is een verplicht kengetal vanuit het BBV, en is opgenomen in de paragraaf over het Weerstandsvermogen.

In onderstaande tabel is de opbouw van het structurele saldo inzichtelijk gemaakt.

Bedragen x 1.000 euro 

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

-1.990

1.148

1.866

539

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1.997

-563

-1.611

584

Begrotingssaldo na bestemming

7

585

254

1.123

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.254

994

-569

486

Structureel begrotingssaldo

              -1.247

              -409

                823

                 637

Uit de tabel blijkt dat onze begroting vanaf 2024 structureel sluitend is. Dit betekent dat de structurele lasten worden opgevangen door structurele baten. Hiermee voldoen we dan aan de uitgangspunten van het BBV. De incidentele baten en lasten worden in een afzonderlijke bijlage toegelicht.

Reëel evenwicht
Voor het bepalen van het reëel evenwicht is het verder van belang om inzicht te hebben in de volgende onderwerpen:

Wijze raming van algemene uitkering uit het gemeentefonds
De financiële effecten van de meicirculaire 2021 zijn in de begroting verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met de accresontwikkelingen zoals door de beheerders van het gemeentefonds aangegeven.
In onze ramingen is structureel rekening gehouden met een bedrag van 204.000 euro voor de onderschrijding van het BCF-plafond indien de gemeenten en provincies minder declareren bij het BTW-compensatiefonds dan geraamd.
Daarnaast zijn de extra middelen die door het kabinet in de meicirculaire 2019 zijn opgenomen voor jeugdhulp nog niet structureel opgenomen. Het kabinet heeft tot en met 2021 extra middelen toevoegt aan het jeugdhulpbudget. Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. De ramingen van de algemene uitkering zijn dus behoudend en reëel geraamd.

Overzicht baten en lasten jaarschijf 2022 (inclusief reservemutaties) uitgesplitst naar programma

Bedragen x 1.000 euro 

Programma

Baten

Lasten

Saldo

1. Bestuur en ondersteuning

2.358

23.525

-21.166

2. Veiligheid

106

5.737

-5.631

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.326

10.067

-7.740

4. Economie

1.444

1.532

-88

5. Onderwijs

1.376

6.205

-4.829

6. Sport, cultuur en recreatie

910

9.719

-8.809

7. Sociaal domein en volksgezondheid

11.746

46.875

-35.129

8. Duurzaamheid en milieu

15.413

14.455

958

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

15.239

18.851

-3.612

10.Financiering en algemene dekkingsmiddelen

89.063

3.010

86.053

Totaal

         139.981

         139.974

              7

Overzicht baten en lasten Financiering en algemene dekkingsmiddelen jaarschijf 2022

Bedragen x 1.000 euro 

Uitsplitsing programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Baten

Lasten

Saldo

Beheer overige gebouwen en gronden

895

737

157

Treasury

286

0

286

OZB woningen

8.010

397

7.613

OZB niet-woningen

5.720

278

5.442

Precariobelasting

0

0

0

Belastingen overig

43

64

-21

Algemene uitkering gemeentefonds

66.886

0

66.886

Algemene uitkering sociaal deelfonds

4.103

0

4.103

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorziene lasten

0

250

-250

Overige baten en lasten

35

551

-516

Subtotaal (exclusief mutaties reserves voor dit programma)

85.979

2.278

83.701

Mutaties reserves voor dit programma

3.084

732

2.352

Totaal

89.063

3.010

86.053

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 11:58:04 met de export van 11/02/2021 13:39:24